• Stowarzyszenie BONA FIDE

   • Stowarzyszenie Przyjaciół SP nr 8 w Trzebini BONA FIDE jest dobrowolną, pozarządową organizacją non- profit o celach niezarobkowych.

    Posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Siedzibą Stowarzyszenia jest siedziba Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini Osiedle Widokowe 21. Stowarzyszenie skupia się na uczniach Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini. Działając w dobrej wierze od wielu lat, w miarę swoich możliwości wspiera działalność placówki i pomaga w realizacji różnorodnych inicjatyw dla dobra uczniów. Zebrane środki trafiają do uczniów w postaci nagród, stypendiów, dofinansowań wycieczek lub pomocy rzeczowej. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowaliśmy różnorodne projekty edukacyjne wzbogacając ofertę i bazę szkoły.

    Główne cele statutowe: podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb edukacyjnych lokalnej społeczności, prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych, wspieranie szkoły w działaniach szkoły na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi, pomoc szkole w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, wspomaganie działań szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

    Stowarzyszenie Bona Fide publikuje swoje sprawozdania merytoryczne oraz finansowe w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego na stronie Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego.

    Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego : https://liblink.pl/V0p2TMQfhh

    Po wpisaniu KRS 0000107880 można zapoznać się z kompletem informacji z kolejnych lat działalności naszego Stowarzyszenia.

    KRS 0000107880

    BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 61 1600 1462 1808 0711 4000 0001

    Mail : bonafidesp8@op.pl

    ******************************************
    strona Bona Fide na facebooku : Bona Fide - Strona główna Facebook
    *************************************************************