• Integracja

   • Klasy integracyjne są wpisane w historię naszej szkoły. Ich głównym celem jest umożliwienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości oraz potrzeb. Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów w tym od 3 do 5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Często są to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedowidzeniem, niedosłuchem, dzieci z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem lub Zespołem Aspergera.

    W takiej klasie pracuje dwóch nauczycieli. Nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel specjalista- oligofrenopedagog, którzy wspólnie realizują proces edukacyjny dzieci. Oznacza to, że program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam jak w każdej równoległej klasie. Jednakże przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem, wymagania edukacyjne są odpowiednio dostosowywane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów z dysfunkcjami. Treści realizowane przez nauczyciela przedmiotu są zatem dostosowywane do potrzeb i możliwości uczniów z dysfunkcjami. To właśnie tych dwóch nauczycieli stanowi niezwykły duet, który tworzy atmosferę klasy, w której uczniowie nie rywalizują ze sobą lecz wzajemnie się wspierają.

    W naszej szkole proces edukacyjny i wychowawczy jest wspierany szerokim wachlarzem zajęć specjalistycznych takich jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z logopedą, pedagogiem, psychologiem, zajęcia z surdopedagogiem , zajęcia wyrównawcze, zajęcia ruchowe i koła rozwijające zainteresowania dzieci od najmłodszych lat.

    Szkoła to nie tylko edukacja. Zatem nasi uczniowie mają możliwość uczestniczyć w różnorodnych konkursach, warsztatach czy projektach. Od lat organizowany jest Powiatowy Festiwal Twórczości Integracyjnej, w którym biorą udział właśnie między innymi uczniowie klas integracyjnych, którzy mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami. Organizujemy również Lekkoatletyczną wiosnę, w której nasi podopieczni mogą wykazać się duchem rywalizacji, biorąc udział w różnych konkurencjach sportowych. Uczniowie biorą także udział w zajęciach na basenie i wyjeżdżają na zielone szkoły. Naszym dużym atutem są gabinety dydaktyczne, w których uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą pod opieką nauczyciela korzystać z indywidualnych bądź grupowych zajęć dydaktyczno –wyrównawczych i terapeutycznych.

    Uczniowie uczęszczający do klasy integracyjnej, mają możliwość nauczyć się współdziałania, zrozumienia i respektowania potrzeb innych, potrafią być bardziej asertywni ale też wykazują się większą wrażliwością i empatią, co w dzisiejszym świecie jest niezwykłą wartością.