• Klauzula informacyjna RODO

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

   1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, Osiedle Widokowe 21 32 – 540 Trzebinia.

   2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Joannę Piórko, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ewartbhp.pl

   w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

   3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

   5) Dane osobowe Pani/Pana oraz uczniów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

   6) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe mogą zostać udostępnione na portalu społecznościowym: Facebook

   7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i uczniów oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

   8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    

   9) Odbiorcami Pani/Pana oraz uczniów danych osobowych będą:

   • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora

   • operatorom pocztowym i kurierom,

   • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi,

   • organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pan oraz dziecka danych osobowych,

   10) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

   11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

    • PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 im. JANA PAWŁA II W TRZEBINI
    • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w rekrutacji bieżącej i przyszłej

  •  

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać