• Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

   • Deklaracja dostępności

    Wstęp deklaracji

    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II nr 8 w Trzebini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp8trzebinia.edu.pl

    Dane teleadresowe jednostki:

    Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini
    Osiedle Widokowe 21
    32-540 Trzebinia
    woj. Małopolskie
    tel: 32 6121 956
    e-mail: sekretariat@sp8trzebinia.edu.pl

    Daty publikacji i aktualizacji

    Data publikacji strony internetowej: 2018.09.10

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.10

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    Treści niedostępne, wynikające z narzuconych funkcjonalności przez platformę edupage.org i firmę Librus:

    część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie) - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.

    niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II nr 8 w Trzebini informuje, że jej serwis internetowy budowany jest w oparciu o generator, udostępniany przez Librus  na serwerze edupage.org. Generator WWW został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie strony internetowej zgodnie z istotnymi wymogami standardu WCAG. Generator WWW Edupage oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

    System umożliwia m.in.:

    - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)

    - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).

    - wskazanie języka strony w atrybucie „ang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.15

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi  są: Adrian Piórko, Marcin Kasprzyk, e-mail: sekretariat@sp8trzebinia.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 6121 956. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Procedura wnioskowo-skargowa

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl

    Dostępność architektoniczna

    Dane teleadresowe jednostki:

    Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini
    Osiedle Widokowe 21
    32-540 Trzebinia
    woj. Małopolskie
    tel: 32 6121 956
    e-mail: sekretariat@sp8trzebinia.edu.pl

    Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od strony osiedla. Do wejścia można przejść z parkingu, korzystając ze schodów lub utwardzonego podjazdu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest jeszcze jedno wejście od strony parkingu – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach (bez barier architektonicznych). Do szkoły można dostać się także wejściami od strony auli szkolnej (schody) oraz od strony boisk szkolnych (wyjście ewakuacyjne). Te wejścia są zamknięte i otwierane w razie potrzeby przez pracowników obsługi. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

    W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek posiada 2 windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

    W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych – zjazdy dla wózków w szkole oraz na boiskach szkolnych, 2 windy.

    Na terenie szkoły jest plac przystosowany do parkowania około 40 samochodów. Przed szkołą jest wyznaczone i oznakowane jedno miejsce przystosowane do parkowania dla osób niepełnosprawnych. 

    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

    W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

    Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 2022.03.15.